Πολυμέσα

Φυλλάδια

Play_leaflet-GR.pdf

Βίντεο

Λίγα λόγια από τους εταίρους για το έργο PLAY:

Πρώιμη μορφή του εικονικού κόσμου Play: