Πολυμέσα

Φυλλάδια

Play_leaflet_GR.pdf

Βίντεο

Λίγα λόγια από τους εταίρους για το έργο PLAY:

Πρώιμη μορφή του εικονικού κόσμου Play:

Βίντεο απο το τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον του PLAY: