Παραδοτέα

PLAY_Del01_IO1_Game_Scenarios.pdf

PLAY_Del02_IO1_Educational_Material.pdf

PLAY_Del03_IO1_Virtual_World_Surveys.pdf

PLAY_Del04_IO2_The_Learning_Environment.pdf

PLAY_Del05_IO2_Technical_Report.pdf

PLAY_Del06_IO2_Demontrating_Videos.pdf

PLAY_Del07_IO3_Implementation_Report.pdf

PLAY_Del08_IO4_Virtual_Word_Survey_Results.pdf

PLAY_Del09_IO4_User_Manual.pdf

PLAY_Del10_IO4_System_Documentation.pdf